treść serwisu

Deklaracja dostępności

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność stronie internetowej wmuzeach.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • data publikacji strony internetowej: 2021-08-13

 • data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-14

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności i wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • w opisach obiektów mogą występować błędne oznaczenia języka części tekstu lub brak oznaczeń,

 • część multimediów zamieszczonych w serwisie nie jest dostępna (modele 3D Sketchfab, mapy Systemu Informacji Przestrzennej GIS) – są to osadzone multimedia z serwisów zewnętrznych, na które Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie nie ma wpływu,

 • część fotografii przedstawiających obiekty nie posiada wyczerpujących opisów alternatywnych, tylko skrócone, składające się z nazwy obiektu i informacji o ujęciu fotograficznym. Są one na bieżąco uzupełniane,

 • w angielskiej wersji językowej serwisu znajdują się polskie opisy alternatywne dla fotografii przedstawiających obiekty.

Wyłączenia:

mapy wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • deklarację sporządzono dnia: 2021-08-13

 • deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego, pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ nadzorujący: Dyrekcja Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

 • adres: ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa 

 • e-mail: dyrekcja@muzeum-wilanow.pl

 • telefon: (+48) 22 544 27 01

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ułatwienia

 • skiplinki do najważniejszych części strony (menu główne, wyszukiwarka, treść strony, mapa strony, deklaracja dostępności),

 • mapa strony,

 • fokus dla osób niedowidzących pojawiający się wokół elementów nawigacyjnych,

 • przyciski i pola formularzy są opisane i dostępne przy użyciu klawiatury,

 • kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4.5:1

 • możliwe jest poruszanie się po stronach serwisu bez użycia myszki jedynie za pomocą klawiatury przy użyciu standardowych skrótów klawiszowych (z zastrzeżeniem wymienionych powyżej wyłączeń dotyczących dostępności cyfrowej serwisu).

Dostępność architektoniczna

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Pałac

 • Parking i najbliższy przystanek znajdują się w odległości ok. 300 m od pałacu.
  Z pobliskich przystanków autobusowych oraz parkingu do pałacu prowadzi kilka dróg. Bezpośrednio do muzeum dochodzi się po nierównej nawierzchni, która częściowo składa się z kamieni polnych (tzw. kocie łby), częściowo jest to nawierzchnia HanseGrand. 

 • Ze strony muzeum można pobrać plan pałacu i ogrodów z zaznaczonymi trudnościami oraz udogodnieniami architektonicznymi. Na planie zaznaczone są najwygodniejsze trasy dojścia do pałacu z najbliższych przystanków autobusowych oraz z parkingu.

 • Najdogodniejszym przejściem są pasy z sygnalizacją świetlną znajdujące się przy barze McDonald. Przechodzimy na drugą stronę ulicy, dochodzimy do ogrodzenia, po czym kierujemy się w prawo i cały czas idziemy prosto chodnikiem. Po drodze po lewej stronie mijamy szereg budynków oraz kościół, za którym zaczyna się teren muzeum.

 • Opis dojścia z pętli autobusowej do kasy a następnie do pałacu dostępny jest również w formacie tekstowym oraz jako opis słowny w formacie mp3.

 • Kasa muzeum znajduje się w budynku przy ul. St. Kostki Potockiego. Do środka wchodzi się po schodach. Dla osób z trudnościami w poruszaniu się przed kasą umieszczony jest słupek ze specjalnym przyciskiem. Po naciśnięciu przycisku pracownik kasy zgłosi się do Państwa.

 • Wejście do pałacu dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się w prawym skrzydle pałacu (od Sieni Zielonej).

 • Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są parter pałacu oraz park. Muzeum dysponuje rampami rozkładanymi ułatwiającymi wjazd i wyjazd z pałacu oraz poruszanie się po parterze pałacowym. WAŻNE! Ze względu na historyczny charakter miejsca jeszcze nie wszystkie progi zostały usunięte, a długość ramp, jakie możemy zastosować w obecnych warunkach, pozwala na osiągnięcie kąta nachylenia przy wjeździe i wyjeździe wynoszącego 24%.

 • Uwaga! Ze względu na przejściowe trudności techniczne osoby poruszające się na wózkach elektrycznych czasowo nie mają możliwości wjazdu do pałacu. Niedogodności zostaną jak najszybciej usunięte.

 • Pierwsze piętro pałacu i Sala Uczt oraz poziom -1 nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w szczególności poruszających się na wózkach.

 • W każdym pomieszczeniu w pałacu znajduje się krzesło, z którego może skorzystać osoba potrzebująca odpoczynku.

 • W Galerii Północnej, Galerii Południowej oraz w Salonie Malinowym przygotowane zostały dodatkowe miejsca do siedzenia.

 • Toaleta dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajduje się w Ogrodzie Różanym.

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Oranżeria

 • Dla osób zwiedzających dostępny jest wyłącznie poziom 0.

 • Do wejścia dla zwiedzających prowadzą stopnie o łącznej wysokości 36 cm. Dodatkowo przy wejściu znajduje się próg o wysokości 6 cm. Muzeum dysponuje rampami rozkładanymi ułatwiającymi wjazd i wyjazd z Oranżerii.

 • Przestrzeń w Oranżerii jest duża i dostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Pompownia

 • Budynek Pompowni nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 • Do budynku prowadzi droga pokryta nierówną nawierzchnią. Przestrzeń przed budynkiem jest wyłożona kostką granitową o łupanej nawierzchni.

 • Przed drzwiami wejściowymi znajduje się próg o wysokości 7 cm.

 • Wewnątrz budynku ze strefy wejściowej do głównej powierzchni Pompowni, w której odbywają się warsztaty, prowadzą schody (do pokonania jest 85 cm). W chwili obecnej nie ma możliwości pokonania tych schodów. Zgodnie z zaleceniami audyty rozważany jest montaż podnośnika.

Villa Intrata

 • Dojście do budynku wyłożone jest nierówną nawierzchnią – granitowa kostka o powierzchni łupanej.

 • Budynek Villi Intraty nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich z powodu schodów, które znajdują się przy każdym z trzech wejść do budynku.

 • Dla budynku został wykonany audyt dostępności architektonicznej i pracujemy nad wdrożeniem optymalnego rozwiązania.

Deklaracja dostępności Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Deklaracje dostępności Partnerów projektu „W muzeach”:

Może cię również zainteresować

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd