treść serwisu

Pieniądz papierowy okresu II Rzeczpospolitej Muzeum Narodowe w Lublinie

Obiekty

0
N/Bn/139/ML - Aw. W falistej ramce ornamentyka kwietna w stylu wiedeńskiej secesji. Z lewej stylizowana tarcza z godłem państwowym; z prawej w stylizowanej tarczy wizerunek królowej Jadwigi, według Jana Matejki. W polu centralnym dużym liternictwem: JEDNA / MARKA POLSKA; niżej drobnym drukiem: PAŃSTWO POSLKIE BIERZE NA SIEBIE ODPOWIEDZIAL- / NOŚĆ ZA WYMIANĘ NINIEJSZEGO BILETU NA PRZYSZŁĄ / WALUTĘ POLSKĄ WEDLUG STOSUNKU, KTÓRY DLA / MAREK POLSKICH UCHWALI SEJM USTAWODAWCZY / WARSZAWA, DNIA 23. SIERPNIA 1919 ROKU / DYREKCJA POLSKIEJ KRAJOWEJ KASY POŻYCZKOWEJ
W tle oznaczenie nominału, stylizowaną cyfrą arabską.
Podpisy: Józef Zarzycki (Dyrekcja PKKP); Marian Karpus (Skarbnik Główny)
U góry, przy ramce dużym liternictwem: POLSKA . KRAJOWA; u dołu KASA . POŻYCZKOWA
W rogach tonda z oznaczeniem nominału cyfrą arabską.

Rw. W falistej ramce ornamentyka kwietna. W polu centralnym w stylizowanej tarczy godło państwowe; wyżej w stylizowanej ramce tekst z sankcją karną za fałszowanie biletów PKKP. Po bokach, w tondach oznaczenie nominału cyfrą arabską; niżej numer i seria: I Serja CT – Nr 893105

1 marka polska

Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa

1919

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/Bn/1655/ML - Aw. Z lewej w czerwonym bogato zdobionym kartuszu Orzeł polski. Z prawej u góry: DWIE MARKI POLSKIE. Niżej 4-wierszowy tekst: 
Rzesza Niemiecka przyjmuje odpo- / wiedzialność za spłatę biletów Polskiej / Krajowej Kasy Pożyczkowej w Markach / Niemieckich po cenie nominalnej.
Niżej:
Zarząd Generał-Gubernatorstwa / Warszawskiego / Warszawa, dn. 9-go grudnia 1916 r. Faksymilowane podpisy: von Kries, Überschaer, von Conrad 
Niżej graficzne przedstawienie pieczęci Zarządu Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego na wstędze z oznaczeniem nominału - w kolorze czerwonym - rozdziela datę 19 – 17. Po bokach 2 – 2. U dołu sankcja 3-wierszowa sankcja karna.

Rw. Z lewej i prawej medaliony z żeńskimi głowami. Napis, u góry:
BILET POLSKIEJ KRAJOWEJ / KASY POŻYCZKOWEJ
u dołu:
DWIE MARKI POLSKIEJ
Pośrodku oznaczenie nominału: 2
Seria i numer: B.3492157

2 marki polskie

Drukarnia Państwowa w Berlinie

1916

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/Bn/1743/ML - Aw. W lewym marginesie znak wodny - popiersie Stefana Batorego w profilu w prawo i z oznaczeniem nominału: 50 / ZŁ. W podwójnej ramce w rogach wartość: 50; po bokach na osi poziomej monogramy BP. W polu centralnym kartusz, zwieńczony okrągłą zdobioną tarczą z wartością 50, z zakomponowaną treścią: Bank Polski / PIEĆDZIESIĄT / ZŁOTYCH / WARSZAWA D. 1 WRZEŚNIA 1929 r. / PREZES BANKU / NACZELNY DYREKTOR – SKARBNIK
Podpisy, odpowiednio: Władysław Wróblewski, Władysław Mieczkowski, Stanisław Orczykowski
U dołu seria i numer: Ser. E W. – 9648411

Rw. W prostej ramce z motywami roślinnymi w tondach budynki Banku Polskiego; z lewej stary budynek z 1828 r. na Placu Bankowym, z prawej nowy z okresu międzywojennego przy ul. Bielańskiej. Przedstawienia przedzielone kaduceuszem atrybutem Hermesa i rogami obfitości. Nad tondami, po przekątnej, oznaczenie nominału - 50, a niżej monogramy BP
Od góry napis: BANK POLSKI / PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH. Niżej w ramkach; z lewej: BILETY / BANKU POSLKIEGO / SĄ PRAWNYM / ŚRODKIEM PŁATNICZYM / W POLSCE; z prawej: PODRABIANIE - USIŁOWANIE / PODRABIANIA - PUSZCZANIE / W OBIEG - LUB - USIŁOWANIE / PUSZCZANIA W OBIEG / PODROBIONYCH BILETÓW / BANKU POLSKIEGO PODLEGA / KARZE CIĘŻKIEGO WIĘZIENIA
Po bokach na osi poziomej tonda z oznaczeniem nominału: 50

50 złotych

Gaspe, Eugene

1929

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/Bn/1659/ML - Aw. W perełkowej ramce ornamentyka kotarowa. Z lewej i prawej w giloszowych nakładających się okręgach: 100000
Niżej numer i seria: C 5855878 – C 5855878
Od góry centralnie na osi: POLSKA KRAJOWA KASA POŻYCZKOWA / STO TYSIĘCY / MAREK POLSKICH / PAŃSTWO POSLKIE BIERZE NA SIEBIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ / ZA WYMIANĘ NIENIEJSZEGO BILETU NA PRZYSZŁĄ WALUTĘ / POLSKĄ WEDŁUG STOSUNKU, KTÓRY DLA MAREK POSLKICH / UCHWALĄ WŁADZE USTAWODAWCZE / WARSZAWA, DNIA 30. SIERPNIA 1923 ROKU / DYREKCJA POLSKIEJ KRAJOWEJ KASY POŻYCZKOWEJ
Podpisy: Karol Rybiński, Witold Mokrzycki
Niżej: DYREKTOR SKARBCA / EMISYJNEGO - Marian Karpus

Rw. Ramka w pawie ogony. W rogach giloszowe rozety z oznaczeniem nominału: 100000
W polu centralnym giloszowa banderola z elips i owali, z godłem państwowym w środku i oznaczeniem wartości po bokach: 100000 – 100000
U góry w łuku: POLSKA KRAJOWA KASA POŻYCZKOWA
U dołu trzywierszowa sankcja karna za podrabianie, fałszowanie i puszczenie w obieg podrobionych bądź fałszowanych biletów PKKP.

100 000 marek polskich

Państwowe Zakłady Graficzne Ministerstwa Skarbu w Warszawie

1923

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/Bn/1658/ML - Aw. Tło z ozdobnej siatki z nadrukiem 50 000. W ramce, z lewej i prawej strony w giloszowych kolumnach w poziomie: MAREK / POLSKICH, w pionie 50000. Centralnie u góry po łuku: POLSKA KRAJOWA KASA POŻYCZKOWA
Niżej w pionie oznaczenie nominału: 50000, a po bokach niebieską farbą powtórzona seria i numer banknotu: Y 9773057
Niżej na tle giloszowej banderoli czterowierszowa klauzula o odpowiedzialności państwa polskiego za wymianę niniejszego biletu na przyszłą walutę polską / WARSZAWA, DNIA 10. PAŹDZIERNIKA 1922 ROKU / DYREKCJA POLSKIEJ KRAJOWEJ KASY POŻYCZKOWEJ
Podpisy: Kazimierz Bigo, Witold Mokrzycki
Skarbnik Główny: Marian Karpus
Z prawej i lewej strony w czerwonych giloszowych kompozycjach, poziomo wartość: 50000, powtórzona słownie u dołu nad ramką.

Rw. W ramce z linii prostych, falistych i owalów z lewej kompozycja giloszowa z godłem państwowym, wyżej w łuku: PIĘĆDZIĘSIĄT / poziomo: TYSIĘCY / u dołu: 50000
Nieco z prawej w ramce: POLSKA KRAJOWA KASA POZYCZKOWA / PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY / MAREK POLSKICH / 50000
Po bokach w giloszowych kompozycjach: 50000
Niżej, na tle giloszowej banderoli, trzywierszowa sankcja karna za podrabianie, fałszowanie i puszczanie do obiegu podrobionych lub fałszowanych biletów PKKP.
W rogach ramki w giloszowych owalach: 50000

50 000 marek polskich

Państwowe Zakłady Graficzne Ministerstwa Skarbu w Warszawie

1922

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/Bn/1656/ML - Aw. W falistej ramce ornamentyka w stylu secesji wiedeńskiej. W ozdobnych kartuszach:
 z lewej portret królowej Jadwigi, z prawej Tadeusza Kościuszki. Pod wizerunkami oznaczenie nominału – 5000 i emitenta: POLSKA + KRAJOWA + KASA + POŻYCZKOWA
Centralnie, w tablicy, na tle godła państwowego: PIĘĆ TYSIĘCY / MAREK POLSKICH /czterowierszowa gwarancja państwa polskiego wymiany niniejszego biletu na przyszłą walutę polską / WARSZAWA, DNIA 7. LUTEGO 1920 ROKU / DYREKCJA POLSKIEJ KRAJOWEJ KASY POŻYCZKOWEJ
Podpisy: Władysław Byrka, Józef Zarzycki
Niżej: Skarbnik Główny 
Podpis: Marian Karpus

Rw. Ornamentyka jak na awersie. Centralnie w owalu godło państwowe ujęte dookolnym napisem: *PIĘĆ+TYSIĘCY+MAREK+POLSKICH
Po bokach, u góry: 5000 – 5000; niżej, czerwoną farbą oznaczenie serii i numeru: II Serja AG – No 4444,653
U dołu sankcja karna za podrabianie, fałszowanie i puszczanie w obieg podrobionych lub fałszowanych biletów PKKP.

5000 marek polskich

Państwowe Zakłady Graficzne Ministerstwa Skarbu w Warszawie

1920

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/Bn/1637/ML - Aw. W ramce z motywami roślinnymi centralnie ośmiobok z głową młodzieńca, ozdobioną roślinnością. Po bokach oznaczenie nominału: 5. U góry: BILET PAŃSTWOWY; u dołu: PIĘĆ ZŁOTYCH. Po bokach: Minister Skarbu – Dyrektor / Departamentu / Obrotu Pieniężnego
Poniżej podpisy, odpowiednio: Gabriel Czechowicz – Leon Barański
U dołu od lewej czerwonym kolorem seria i numeracja: Ser.B. – 0245678
Dwukrotnie powtórzony nadruk w kolorze czerwonym: Bez wartości; a centralnie poziomo: WZÓR

Rw. W ramce z motywami liniowymi i figurami geometrycznymi od góry: PIĘĆ ZŁOTYCH
Centralnie w ramce grafika z górnikiem w kopalni. Po bokach w rozetkach oznaczenie nominału: 5
U dołu w banderoli formuła przedzielona godłem państwowym:
PODRABIANIE I – WSPÓŁDZIAŁANIE / W ROZPOWSZECHNIANIU / PODROBIONYCH BILETÓW / PAŃSTWOWYCH KARANE – JEST CIĘŻKIM WIĘZIENIEM
Dwukrotnie powtórzony nadruk w kolorze czerwonym: Bez wartości; a centralnie poziomo: WZÓR

5 złotych - wzór

Borkowski, Władysław

1926

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/Bn/1636/ML - Aw. W siatkowej ramce w rogach rozetki z oznaczeniem nominału: 5. W stylizowanych wieńcach, w lewym polu wizerunek rewersu monety 5-złotowej, w prawym natomiast napis poziomo: MINISTERSTWO SKARBU / BILET ZDAWKOWY / PIĘĆ MZŁOTYCH / WARSZAWA, DNIA 1. MAJA 1925
Niżej mniejszą czcionką: MINISTER SKARBU / DYREKTOR / DEPATAMENTU OBROTU PIENIĘŻNEGO
oraz towarzszące temu podpisy, odpowiednio: Władysław Grabski, W. Kubala
Centralnie na osi pionowej symbole rolnictwa, przemysłu i handlu. U dołu podwójnie znaczona seria i kolejna numeracja: ANo 1234567 / ANo 8901234

Rw. W siatkowej ramce w rogach rozetki z oznaczeniem nominału 5; w górnej jej części centralnie poziomo napis PIĘĆ ZŁOTYCH. W polu środkowym tondo ujęte wstęgowym oplotem z godłem państwowym. Niżej w owalnej ramce sankcja: PODRABIANIE I WSPÓŁDZIAŁANIE W ROZPOWSZEHNIANIU PODROBIONYCH / BILETÓW ZDAWKOWYCH KARANE JEST CIĘŻKIM WIĘZIENIEM.
Dwustronny czerwony ukośny nadruk pomiędzy podwójnymi liniami: WZÓR oraz dodatkowy czerwony dwustronny napis, u góry z lewej: Bez wartości

5 złotych - wzór

Borkowski, Władysław

1925

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/Bn/1635/ML - Aw. W giloszowej ramce w rogach i w górnej jej części ozdobne oznaczenia nominału: 2; u dołu w ramce: DWA ZŁOTE Centralnie na osi od gór: MINISTERSTWO SKARBU / BILET / ZDAWKOWY / DWA ZŁOTE / WARSZAWA, DNIA 1 MAJA 1925 ROKU / MINISTER SKARBU / DYREKTOR / DEPARTAMENTU OBROTU PIENIĘŻNEGO
Podpisy: Władysław Grabski; W. Kubala
Po bokach wizerunek awersu i rewersu monety dwuzłotowej z 1925 r.
Numeracja kolejna podwójnie znaczona: ANo 1234567 i w drugiej linii pod spodem: Ano 8901234

Rw. ramka z giloszowej siatki; w rogach oraz w części górnej i dolnej oznaczenia nominału: 2. W lewym polu rozeta z poziomym napisem ZŁOTE na tle cyfry 2. Nieco z prawej poziomo: DWA / ZŁOTE. Niżej sankcja karna: PODRABIANIE I WSPÓŁDZIAŁANIE / W ROZPOWSZECHNIANIU PODROBIONYCH BILETÓW / ZDAWKOWYCH KARANE JEST CIĘŻKIM WIĘZIENIEM.
Na awersie i rewersie skośnie, między dwoma równoległymi podwójnymi liniami czerwony napis: WZÓR. U góry z lewej w kolorze czerwonym: Bez wartości
Banknot perforowany dwoma dziurkami o średnicy 7 mm.

2 złote - wzór

Borkowski, Władysław

1925

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/Bn/1627/ML - Aw. W prostej ramce centralnie ozdobny owalny kartusz z treścią: Bank Polski / PIĘĆDZIESIĄT / ZŁOTYCH / Warszawa D. 28 SIERPNIA 1925 R. / PREZES BANKU / NACZELNY DYREKTOR / SKARBNIK
Odpowiednio podpisy: Stanisława Karpińskiego, Władysława Mieczkowskiego, Stanisława Orczykowskiego.
Po bokach kartusza postacie, z lewej sybmolizująca rolnictwo, z prawej przemysł. Oznaczenie nominału w rogach ramki i w kartuszu centralnie na środku u góry - 50 oraz słownie: PIĘĆDZIESIĄT – ZŁOTYCH. W ramce na osi poziomej splecione litery: BP – BP. U dołu seria i numer: Ser.A. – 0245678. Na marginesie znak wodny, popiersie króla Stefana Batorego i nadruk w kolorze czerwonym pionowo do góry: BEZ WARTOŚCI

Rw. W prostej ramce u góry napis: BANK POLSKI. Niżej dwa równoległe tonda z wizerunkami Banku Polskiego; w lewym stary budynek z 1828 r. (na Placu Bankowym), w prawym budynek z okresu międzywojennego przy ul. Bielańskiej. Tonda rozdzielone kaduceuszem - atrybutem Hermesa, boga handlu. Nad tondami skośnie oznaczenie nominału - 50, poniżej splecione litery BP. Niżej w ramce napis: PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH. U dołu godło państwa polskiego, bo bokach ramki z napisami; z lewej: BILETY / BANKU POLSKIEGO / SĄ PRAWNYM / ŚRODKIEM PŁATNICZYM / W POLSCE
z prawej: PODRABIANIE - USIŁOWANIE / PODRABIANIA - PUSZCZANIE / W OBIEG - LUB - USIŁOWANIE / PUSZCZANIA W OBIEG / PODROBIONYCH BILETÓW / BANKU POLSKIEGO PODLEGA / KARZE CIĘŻKIEGO WIĘZIENIA
Oznaczenie nominału w ramce na osi poziomej w tondach: 50 – 50. Czerwony poziomy nadruk: WZÓR
Na marginesie znak wodny, popiersie króla Stefana Batorego i pionowy czerwony nadruk skierowany do dołu: BEZ WARTOŚCI

50 złotych - wzór

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych

1925

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/Bn/1626/ML - Aw. W prostej ramce tło z motywami roślinno-geometrycznymi. Centralnie od góry w łuku: BANK POLSKI / PIĘDZIESIĄT ZŁOTYCH; niżej poziomo: WARSZAWA dn. 28 Lutego 1919 roku. / Dyrekcja Banku Polskiego. 
Podpisy: Zygmunt Chamiec, Stanisław Karpiński. Niżej dwa ozdobne tonda; z lewej z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki, z prawej znak wodny z podobizną wodza z profilu oraz ręcznie odbitym kolejnym numerem wzoru: 3423. W owalnych kartuszach w rogach oznaczenie nominału: 50, a w ramkach zdublowana numeracja: 026123 – A.42 / A.42 – 026123

Rw. W prostej ramce tło z motywów arabeski, symboliki rolnictwa i handlu. W rogach oznaczenie nominału: 50. Centralnie od góry poziomo napis: PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH 
Niżej mniejszą czcionką: Na mocy uchwały sejmowej / bilety Banku Polskiego / są prawnym środkiem płatniczym / w Polsce
Niżej sankcja karna: PODRABIANIE BILTÓW I WSPÓŁ[ZIAŁANIE W] ICH ROZPOWSZECHNIANIU / KARANE JEST [CIĘŻKIM W]IĘZIENIEM
U dołu dwa tonda; w lewym znak wodny z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki z profilu, w prawym godło państwa polskiego.
Dwustronne napisy w kolorze czerwonym: u góry z lewej i u dołu z prawej strony: Bez wartości oraz skośnie pomiędzy dwiema równoległymi podwójnymi liniami: WZÓR. Banknot perforowany trzema dziurkami o średnicy około 10 mm.

50 złotych - wzór

Banque de France. Clermont-Ferrand

1919

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/Bn/1623/ML - Aw. W prostej ramce centralnie ozdobny owalny kartusz z treścią: Bank Polski / DWADZIEŚCIA / ZŁOTYCH / Warszawa D. 1 Marca 1926 R. / PREZES BANKU / NACZELNY DYREKTOR / SKARBNIK
Odpowiednio podpisy: Stanisława Karpińskiego, Władysława Mieczkowskiego, Stanisława Orczykowskiego.
Po bokach kartusza postacie, z lewej sybmolizująca rolnictwo, z prawej przemysł. Oznaczenie nominału w rogach ramki i w kartuszu centralnie na środku u góry - 20 oraz słownie: DWADZIEŚCIA – ZŁOTYCH. W ramce na osi poziomej splecione litery: BP – BP. U dołu w  seria i numer: SER.S – 0245678. Na marginesie znak wodny, popiersie Kazimierza Wielkiego i nadruk w kolorze czerwonym pionowo do góry: BEZ WARTOŚCI

Rw. W prostej ramce u góry napis: BANK POLSKI. Niżej dwa równoległe tonda z wizerunkami Banku Polskiego; w lewym stary budynek z 1828 r. (na Placu Bankowym), w prawym budynek z okresu międzywojennego przy ul. Bielańskiej. Tonda rozdzielone kaduceuszem - atrybutem Hermesa, boga handlu. Nad tondami skośnie oznaczenie nominału - 20, poniżej splecione litery BP. Niżej w ramce napis: DWADZIEŚCIA ZŁOTYCH. U dołu godło państwa polskiego, bo bokach ramki z napisami; z lewej: BILETY / BANKU POLSKIEGO / SĄ PRAWNYM / ŚRODKIEM PŁATNICZYM / W POLSCE
z prawej: PODRABIANIE - USIŁOWANIE / PODRABIANIA - PUSZCZANIE / W OBIEG - LUB - USIŁOWANIE / PUSZCZANIA W OBIEG / PODROBIONYCH BILETÓW / BANKU POSLKIEGO PODLEGA / KARZE CIĘŻKIEGO WIĘZIENIA
Oznaczenie nominału w ramce na osi poziomej: 20 – 20. Czerwony poziomy nadruk: WZÓR
Na marginesie znak wodny, popiersie króla Kazimierza Wielkiego i pionowy czerwony nadruk skierowany do dołu: BEZ WARTOŚCI

20 złotych - wzór

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych

1926

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/Bn/1622/ML - Aw. W prostej ramce z motywem paragrafu, na tle z motywem rozetek i krzyżyka, dwa ozdobne medaliony zwieńczone godłem państwa polskiego. Z lewej z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki, z prawej ze znakiem wodnym z podobizną Tadeusza Kościuszki z profilu. Nad medalionami oznaczenie wartości:20; pomiędzy cyframi litera: Z. Centralnie: BANK POLSKI / DWADZIEŚCIA / ZŁOTYCH / WARSZAWA / 15 . lipca . 1924 r. Niżej: PREZES BANKU / NACZELNY DYREKTOR – SKARBNIK; podpisy odpowiednio: Stanisław Karpiński / Władysław Mieczkowski – Stanisław Orczykowski. U dołu od lewej seria i numer: II EM. A / II EM. A – 1234567 / 8901234

Rw. W prostej ramce, na tle stylizowanego ornamentu roślinnego dwa osobne medaliony; w lewym znak wodny - wizerunek Tadeusza Kościuszki z profilu, w prawym godło państwa polskiego. Nad medalionami monogram BP. Na osi centralnie tekst formuły prawnej: BILETY . BANKU . POLSKIEGO . / . SĄ . PRAWNYM . ŚRODKIEM . PŁATNICZYM .
U dołu tekst sankcji karnej: Podrabianie biletów, usiłowanie podrabiania, / puszczanie w obieg lub usiłowanie puszczania / w obieg podrobionych biletów podlega karom / wymienionym w art. 50-m statutu Banku.
Centralnie oznaczanie wartości: 20 – pomiędzy cyframi litera: Z
Dwustronne napisy w kolorze czerwonym: u góry z lewej i u dołu z prawej strony: Bez wartości oraz skośnie pomiędzy dwiema równoległymi podwójnymi liniami: WZÓR. Banknot perforowany dwiema dziurkami o średnicy około 12 mm.

20 złotych - wzór

Państwowe Zakłady Graficzne Ministerstwa Skarbu w Warszawie

1924

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/Bn/1620/ML - Aw. W prostej podwójnej ramce, od góry na osi: BANK POLSKI / DZIESIĘĆ / ZŁOTYCH / [WAR]SZAWA dn. 28 Lutego 1919 roku. / Dyrekcja Banku Polskiego. Podpisy: Stanisław Karpiński – Zygmunt Chamiec. Po bokach tonda; z lewej z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki; z prawej znak wodny - wizerunek Tadeusza Kościuszki z profilu, na którym odbity ręcznie kolejny numer wzoru: 3300. Niżej pod tondami w prostokątnych ramkach oznaczenie wartości: 10, na tle ozdobnej litery: Z. U dołu centralnie na fragmencie wieńca z liści dębu tondo z godłem państwa polskiego i literami B – P. Seria i numer: S.4.A. – 096314. U dołu pod ramką od lewej sygnatury autorów: AD. GIRALDON. FEC. – E. DELOCHE & CH. CLEMÉNT. SC.

Rw. W prostej podwójnej ramce dwa tonda; z lewej ze znakiem wodnym - wizerunek Tadeusza Kościuszki z profilu; z prawej z zakomponowaną poziomo klauzulą i sankcją karną, rozdzielonymi podwójną pozioma linią: NA MOCY / UCHWAŁY SEJMOWEJ / BILETY BANKU POLSKIEGO / SĄ PRAWNYM ŚRODKIEM / PŁATNICZYM W POLSCE / ----------- / PODRABIANIE BILETÓW I / WSPÓŁDZIAŁANIE W ICH / ROZPOWSZECHNIANIU / KARANE JEST CIĘŻKIM / WIĘZIENIEM
Centralnie od góry monogram BP. i oznaczenie wartości: 10. Niżej kompozycja z symbolami rolnictwa, handlu i przemysłu. W ramce: DZIESIĘĆ . ZŁOTYCH
W dołu pod ramką od lewej sygnatury autorów: AD. GIRALDON. FEC. – E. GASPÉ. SC
Dwustronne napisy w kolorze czerwonym: u góry z lewej i u dołu z prawej strony: Bez wartości oraz napis: WZÓR (z kropką), zakomponowany skośnie pomiędzy dwiema równoległymi podwójnymi liniami. Banknot perforowany dwiema dziurkami o średnicy 12 mm.

10 złotych - wzór

Gaspe, Eugene

1919

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/Bn/1619/ML - Aw. W prostej ramce, w tle z motywami arabeski i rogami obfitości, od góry z lewej:
5 – BANK POLSKI – 5. Niżej, centralnie: PIĘĆ / ZŁOTYCH. Po bokach w tondach; z lewej: 5 i Z; z prawej wizerunek księcia Józefa Poniatowskiego. Nieco niżej między tondami: PREZES BANKU; podpis: Stanisław Karpiński. Niżej: NACZELNY DYREKTOR – SKARBNIK; niżej odpowiednio podpisy: Władysław Mieczkowski – Stanisław Orczykowski. W dolnej części ramki od lewej: II EM. A – Warszawa / 15 lipca 1924 r. – 332953


Rw. W ramce z motywami roślinnymi, w górnej części centralnie: BANK POLSKI, w rogach monogramy: BP. W polu środkowym, na tle ornamentu akantu, centralnie u góry w łuku: PIĘĆ ZŁOTYCH; niżej klauzula: Bilety Banku Polskiego są / prawnym środkiem płatniczym. Po bokach w tondach; z lewej godło państwa polskiego, z prawej oznaczenie nominału: 5 na tle ozdobnej litery Z. U dołu w ramce centralnie sankcja: PORABIANIE BILETÓW, USIŁOWANIE PODRABIANIA, / PUSZCZANIE W OBIEG LUB USIŁOWANIE PUSZCZENIA / W OBIEG PODROBIONYCH BILETÓW PODLEGA / KAROM, WYMIENIONYM w ART. 50-m STATUTU BANKU
Po bokach w sześciokątnych ramkach wartość: 5.
Dwustronne napisy w kolorze czerwonym: u góry z lewej i u dołu z prawej strony: Bez wartości oraz napis: WZÓR, zakomponowany skośnie pomiędzy dwiema równoległymi podwójnymi liniami. Banknot perforowany dwiema dziurkami o średnicy około 10 mm.

5 złotych - wzór

Państwowe Zakłady Graficzne Ministerstwa Skarbu w Warszawie

1924

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/Bn/1618/ML - Aw. W ramce zdobionej stylizowanymi motywami roślinnymi, z lewej ozdobne tondo z portretem Tadeusza Kościuszki, z prawej napis: BANK POLSKI / DWA ZŁOTE / WARSZAWA dn. 28 Lut. 1919 r. / Dyrekcja Banku Polskiego
Podpisy: Stanisław Karpiński, Zygmunt Chamiec
W rogach ramki oznaczenie nominału: 2
Nad wizerunkiem Tadeusza Kościuszki: S. 23. A; poniżej: 030862. U dołu z prawej większą i pogrubioną czcionką: 34632

Rw. W ozdobnej ramce centralnie utrzymane w tej samej stylistyce tondo z oznaczeniem nominału: 2. po bokach powtórzone: DWA / ZŁOTE
U góry w łuku zakomponowana formuła: NA MOLCY UCHWAŁY SEJOMOWEJ BILETY BANKU POLSKIEGO SĄ PRAWNYM ŚRODKIEM PŁATNICZYM W POLSCE
U dołu w luku sankcja: podrabianie biletów i współdziałanie w ich rozpowszechnianiu karane jest ciężkim więzieniem.
Na awersie i rewersie pomiędzy dwiema równoległymi liniami ukośny nadruk w kolorze czerwonym: WZÓR oraz powtórzony u góry i na dole napis: Bez wartości.
Banknot dwukrotnie perforowany otworem o średnicy 10 mm.

2 złote

Banque de France. Clermont-Ferrand

1919

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/Bn/1599/ML - Awers. W lewym marginesie 2 wierszowy tekst formuły prawnej dotyczący obiegu przekazu, w pionie w ozdobnym giloszu napis w kolorze czarnym: POLSKA KRAJOWA KASA POŻYCZKOWA. W tle pola przekazu, w kontrze po łuku: POLSKA KRAJOWA / KASA POŻYCZKOWA. poziomo nadruk: PRZEKAZ na Mp 100,000.000 / POLSKA KRAJOWA KASA POŻYCZKOWA wypłaci okazicielowi niniejszego / przekazu w każdym ze swych oddziałów w terminie do dnia 31 marca 1924 r. kwotę . marek polskich pięćdziesiąt milionów. / Warszawa, dnia 20 listopada 1923 r. 
Niżej z prawej: POLSKA KRAKOWA KASA POŻYCZKOWA
Podpisy: Karol Rybiński, Witold Mokrzycki
U góry, nieco z lewej, numeracja: No 0167612
Czerwonym kolorem prawoskośny nadruk pomiędzy dwiema liniami: WZÓR
Dwukrotnie powtórzony napis poziomo: Bez wartości. Przekaz dwukrotnie perforowany.

Rewers: Czysty

Przekaz na 100 000 000 marek polskich - wzór

Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa

1923

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/Bn/1502/ML - Aw. W prostej ramce, w tle z motywami arabeski i rogami obfitości, od góry z lewej:
5 – BANK POLSKI – 5. Niżej, centralnie: PIĘĆ / ZŁOTYCH. Po bokach w tondach; z lewej: 5 i Z, z prawej wizerunek księcia Józefa Poniatowskiego. Nieco niżej między tondami: DYREKCJA BANKU POLSKIEGO, podpisy: Stanisław Karpiński, Zygmunt Chamiec. W dolnej części ramki od lewej: S.35.B – WARSZAWA / dn.28.Lut.1919 r. – 090,004

Rw. W ramce z motywami roślinnymi, w górnej części centralnie: BANK POLSKI, w rogach monogramy: BP. W polu środkowym, na tle ornamentu akantu, centralnie u góry w łuku: PIĘĆ ZŁOTYCH; niżej klauzula: Na mocy uchwały sejmowej / bilety Banku Polskiego / są prawnym środkiem płatniczym / w Polsce. Po bokach w tondach; z lewej godło państwa polskiego, z prawej oznaczenie nominału: 5 na tle ozdobnej litery Z. U dołu w ramce centralnie sankcja: PODRABIANIE BILETÓW / WSPÓŁDZIAŁANIE W ICH ROZPRO- / WSZECHNIANIU KARANE JEST / CIĘŻKIM WIĘZIENIEM. Po bokach, w sześciokątnych ramkach wartość: 5.

5 złotych

Banque de France. Clermont-Ferrand

1919

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/Bn/1440/ML - Aw. W ramce z motywami pawich ogonów i akantu, w rogach, w ozdobnych owalach wartość: 1000. Centralnie u góry w łuku: BANK POLSKI; niżej poziomo: TYSIĄĆ ZŁOTYCH / WARSZAWA dn 28 LUTEGO 1919 roku / DYREKCJA BANKU POSLKIEGO / GŁÓWNY SKARBNIK
Podpisy, odpowiednio: Stanisław Karpiński – Zygmunt Chamiec / Marian Karpus
Po bokach na osi numeracja: No. / S.A. 1338701 – No. / S.A. 1338701
U dołu dwa tonda; w lewym wizerunek Tadeusza Kościuszki, w prawym znak wodny z przedstawieniem wodza z profilu. Po bokach wartość słownie: TYSIĄC – TYSIĄC
U dołu pod ramka sygnatura wytwórni.

Rw. W ozdobnej ramce z motywami akantu od góry klauzula zakomponowana w łuku: NA MOCY UCHWALY SEJMOWEJ BILETY / BANKU POLSKIEGO SĄ PRAWNYM ŚRODKIEM PŁATNICZYM / W POLSCE; niżej poziomo sankcja: PODRABIANIE BIELTÓW I WSPÓŁDZIAŁANIE / W ICH ROZPOWSZECHNIANIU / KARANE JEST CIĘŻKIM / WIĘZIENIEM
Pomiędzy klauzulami, na tle giloszy, wartość ozdobnymi cyframi: 1000
Niżej dwa tonda; w lewym znak wodny z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki, w prawym godło państwa polskiego. Po bokach w małych tondach: 1000 – 1000. W krótszych bokach ramki pionowo: TYSIĄC – TYSIĄC

1000 złotych

Waterlow & Sons Limited

1919

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/Bn/1439/ML - 
Aw. W ramce w polu centralnym pod pędami roślinnymi przeplecionymi wstęgą napis: BANK / POLSKI / 50 / PIĄĘĆDZIESIĄT / ZŁOTYCH / WARSZAWA 11 LISTOPADA 1936 R / PREZES / NACZELNY DYREKTOR / SKARBNIK
Odpowiednio podpisy: Władysław Bryka / Leon Barański / Stanisław Orczykowski
Niżej w tondzie monogram splecione litery BP - monogram Banku Polskiego; u dołu czerwonym kolorem seria i numer: AW0936644
W polu z lewej postać kobiety w tunice (personifikacja twórczości artystycznej), w polu z prawej w nieforemnym ośmiokącie głowa Jana Henryka Dąbrowskiego, niżej, na tle giloszowego ornamentu, godło państwa polskiego. U dołu wartość: 50 –50. 

Rw. W ramce z motywem roślinnym i wstęgi od góry: PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH / scena z z przedstawieniem dziedzin gospodarki narodowej: rolnictwa, przemysłu stoczniowego i lotniczego oraz ogólnego, a także sztuki. Niżej nad wstęgą z motywami roślinnymi tekst: BILETY BANKU POLSKIEGO / SĄ PRAWNYM ŚRODKIEM / PŁATNICZYM W POLSCE; po bokach na tle giloszowej rozety nominał: 50 –50

Na marginesie na giloszowym ornamencie nominał: 50. Znak wodny - postać Jana Henryka Dąbrowskiego.

50 złotych

Borkowski, Władysław

1936

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/Bn/1420/ML - Aw. W ozdobnej ramce centralnie w owalu pomnik Mikołaja Kopernika w Warszawie, nad którym w łuku: BILET ZDAWKOWY
Po bokach wizerunek monety 20-groszowej; z lewej rewersu i prawej awersu.
 U dołu w prostokątnej ramce: 
DWADZIEŚCIA GROSZY / Warszawa, dnia 28 kwietnia 1924 r. / MINISTER SKARBU – Dyrektor Departamentu / Obrotu Państwowego
Podpisy: Władysław Grabski – Feliks Młynarski

Rw. W podwójnej liniowej ramce 13-wierszowy tekst formuły prawnej:
Bilety zdawkowe stanowią prawny środek pła- / tniczy, mający moc umarzania zobowiązań do kwoty /10 złotych, przy każdej wypłacie. / Kasy Skarbowe przyjmują bilety zdawkowe / w każdej ilości przy wszelkich wpłatach z wyjąt- / kiem tych wpłat, które w myśl obowiązujących przepisów winny być uiszczane w złocie. / Bilety zdawkowe poczynając od dnia 1 listo- / pada 1924 r. będą wymieniane przez Skarb Państwa / na monety zdawkowe względnie bilety Banku Pol- / skiego. Obowiązek dokonania przez Skarb Państwa / wymiany ustaje z dniem / 31 stycznia 1925 roku.

20 groszy

Państwowe Zakłady Graficzne Ministerstwa Skarbu w Warszawie

1924

Muzeum Narodowe w Lublinie

Znaleziono 62 obiektów

Brak wyników

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd